Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

פינת המו”פ

מהנדסי אלי נמצאים בעיצומו של פיתוח מוצרים אשר יעניקו לבעלי מוגבלות מוטורית הגברת עצמאות ואוטונומיה בזמן אכילה.

הפיתוח נתמך ע”י לשכת המדען הראשי ובשיתוף פעולה עם ארגונים מובילים בתחום הצרכים המיוחדים.

To Top